maandag 29 april 2013

Royal cards......koninklijke kaarten


Hello there,

Maybe you've heard about it but tomorrow we will have a new King! His name is Willem Alexander and his mother Queen Beatrix was for many years our Queen. So tomorrow will be a day of celebration and saying good-bye.
I've made for this event some Royal cards in the traditional colours; Red, white, blue and orange. There will be also some traditional Dutch symbols like the Lion, a real Dutch cow, tulips and ofcourse a crown.They have a beautiful place in the window of the 'Royal' Posthumus shop in Amsterdam.
The stamps I've used are a mix of Tim Holtz, Technique Tuesday, Impression Obsession, Chocolate Baroque and Hero arts.........here they come;
I've made them already for the event in Zeist and I promised some people to blog them.

Hallo allemaal,

Vandaag is het 'Kroningsdag' en zullen we een nieuwe koning krijgen...Koning Willem Alexander! Zijn moeder , Koningin Beatrix' heeft jaren de 'Kroon' gedragen in ons land en nu neemt haar zoon het over.
Dus morgen wordt een dag van feest......Ik heb destijds hiervoor de nodige kaarten gemaakt  in de traditionele kleuren die een mooi plekje hebben in de etalage van de 'Koninklijke Posthumuswinkel' waar ze mooi staan in dat sfeervolle oude pand aan de Luciensteeg in Amsterdam. Je komt allerlei Nederlandse symbolen tegen zoals de Nederlandse leeuw, tulpen, de kroon en natuurlijk de Nederlandse koe...Ze stonden al op de AS beurs in Zeist en ik had beloofd ze te bloggen. De stempels die ik gebruikt heb zijn een mix van Tim Holtz, Technique Tuesday, Impression Obsession, Chocolate Baroque en Hero arts.
Dus hier zijn ze;
Well, this card is a real party mmmm?
Zo, deze kaart is echt een feestje he?
Hope you did enjoy the Royal inspiration!
Have a nice day

Hoop dat je geinspireerd bent door dit koninklijks.....
Een mooie 'K(r)onings' dag

Mirandadinsdag 23 april 2013

another Spiral Shell....nog een Spiral ShellFossiele 1

Hello there,

Today the last one of the Spiral shell image of designs by Ryn. I've embossed the card with a large embossing folder of Couture creations and added also colour with Derwent Soft Colour. I've masked the Spiral shell and coloured the shells with different shades of grey, brown, white and grayish lavender. Added some pearls and ready..........

Hallo allemaal,

Vandaag de laatste Spiral Shell van designs by Ryn. Ik heb de kaart, een soort kraft maar dan in een mooie kiezelkleur,  geembosst met een grote embossingmal van Couture creations en wat kleurpotlood toegevoegd. Ik heb de Spiral shell gemaskerd en heb de schelpen gekleurd met diverse tinten grijs,bruin en een grijzige lavendelkleur. Nog wat parels erbij en klaar....Have a nice day and enjoy Springtime,

Een fijne dag en geniet van de lente,
zondag 21 april 2013

Clean and simple cards with designs by Ryn......eenvoudige kaarten met de designs van RynHello there,

Well I think I can say I've managed to create some real CAS cards. However it's up to you to say if they really are clean and simple. I've kept them again in the same colour combi and used the Versamagic inks which really blend and sponge very well.
Here they are........the first one is inspired by a card made by Paula Witthaker, maybe you recognize the lay-out. She creates cards that has just that kind of different style. I've used the Spiral Shell of Ryn and a word from the Chocolate Baroque 'Artistic Expressions'.


Hallo allemaal,

Ik denk dat ik kan zeggen dat het gelukt is om wat CAS kaarten te maken. Hoewel het is aan jullie om te zeggen of ze ook echt clean en simple zijn. Ik heb ze in dezelfde kleuren combi gehouden en dit keer met de Versamagic inkten gewerkt die heerlijk blenden en sponsen. Deze zijn te koop in 35 kleuren te koop bij de Hobbystunter.
Hier zijn ze......de eerste en tweede zijn geinspireerd op een kaart van Paula Witthaker, misschien herken je de lay-out. Ze maakt kaarten die juist net even anders zijn. Ik heb hier de Spiral Shell van Ryn gebruikt.
En een woord van de 'Artistic Expressions' van Chocolate Baroque.

The 2nd one the same only using the Seabubbles set.
De tweede is hetzelfde alleen met de  Seabubbles set.
The 3rd one has been made using the Cell theory Crafters template and a dreamweaver embossing template.

De 3e is gemaakt met behulp van de Crafters template ´Cell theory´ en een dreamweaver embossing mal.

 
The 4th one .......using a circle template and Ryn's lovely dreamy Mermaid and the Rising Bubbles. The quote is from the Words of Inspiration from Chocolate Baroque.

De 4e......hier een cirkelmal gebruikt en Ryn´s mooie dreamy Mermaid  en de Rising Bubbles. De tekst is van de Words of Inspiration  van Chcolate Baroque.
The 5th one........yes I did quiet a lot but these cards are next to clean and simple also quick!
De 5e........ja ik heb er maar gelijk een paar gemaakt.....want naast eenvoudig zijn ze ook snel!
Here you can see the Waterdroplets 2 and the Trickling Water set two pieces. The quote again from the Words of Inspiration and indeed so true because these water texture series are so versatile to use!

Je kunt hier de Waterdroplets 2  en de Trickling Water set two pieces zien. De tekst is weer van de Words of Inspiration en inderdaad ook waar gezegd want deze water texture series zijn zo veelzijdig te gebruiken!

The last one for now is less CAS, just a little bit.......using the Seahorse set and Seabubbles set., a Crafters template 'Cosmic swirl' and a word from the Artistic Affirmations from Chocolate Baroque

De laatste voor nu is iets minder CAS, een klein beetje maar.....met de Seahorse set en de Seabubbles set, een Crafters template ´Cosmic Swirl´ en een woord van de Artistic Affirmations van Chocolate Baroque.


Well hope to have inspired you by these CAS cards, something else you are used of from me........
till soon and thanks for visiting......

Zo, hoop jullie geinspireerd the hebben met deze snelle en eenvoudige kaarten waarop ook deze stempels mooi tot z´n recht komen
tot gauw en bedankt voor je bezoek......
zaterdag 20 april 2013

More creations with stamps of designs by Ryn.....


Hello there,

Today as promised more designs by Ryn creations made with her lovely stamps. This time the two seahorses, seeweed set and the Spiral Shell.
I promised also a CAS card for the ones who like more the clean and simple way.Or for the beginning stamper. I did not quiet manage but there will be more simple and clean cards coming! But I have to take some pics of them, so they will follow!
The first card is an unusual colour cheme for me but I had a picture of two seahorses underwater withsome sunbeams on them and I tried to create a similar sphere.

Hallo allemaal,

Vandaag zoals beloofd meer designs by Ryn creaties gemaakt met haar mooie stempels. Dit keer de twee seahorses,seeweed set en de Spiral Shell.
Ik had wat meer CAS kaarten beloofd voor degenen die meer van eenvoud houden of juist meer geschikt voor beginnende stempelaars. Het is me nog niet helemaal gelukt maar er komt meer en simpeler! Ik moet ze alleen nog op de foto zetten, dus ze komen eraan!
De eerste kaart is een voor mij ongewoon kleurschema maar ik had een foto met twee zeepaardjes onderwater met wat zonnestralen erop schijnend en die sfeer heb ik geprobeerd vast te leggen.

The 2nd one is more CAS however not very much white spaces......... on both cards I've used the Crafters template Cell theory
De tweede is meer een CAS kaart hoewel nog niet veel wit te zien.......bij beide kaarten heb ik de Crafters template 'Cell theory' gebruikt.
Cell Theory

Soon some more really CAS cards, ( I am really trying!)
Creative greetz,
Binnenkort nog wat meer echt simpelere kaarten ( ik probeer het echt!)


Sea scenery's with Designs by Ryn.......zee taferelen met Designs by Ryn

MAGIC OF THE SEA
Hello there,

Today some sea scenery's with the beautiful stamps of designs by Ryn! Finally I had some time to play and finish some creations with some of the sea stamps. I've added also some of the new stamps like 'Raindrops' one of the new gorgeous designs.
I was working with the dreamy Mermaid, a woman which I felt connected with when I was working with it. I had the feeling that I had to place her in an air bubble  At the moment my life is in a sort of phase that I wish I could be the one to be in an air bubble  safe and peaceful........you can see she is happy in her own world.
Here she is.......I've stamped her with black Archival and coloured her tail with twinkling H2O's and added some glitters.

Hallo allemaal,

Vandaag wat zee taferelen met de mooie stempels van designs by Ryn! Eindelijk had ik wat tijd om te spelen en wat creaties af te maken met deze stempels. Ik heb ook enkele van de nieuwe stempels gebruikt zoals 'Raindrops', een van de nieuwe prachtige ontwerpen.
Ik heb gewerkt met de dreamy Mermaid, een vrouw met wie ik me verbonden voelde tijdens het werken ermee. Ik hed het gevoel dat ik haar in een luchtbel moest plaatsen. Op het moment is mijn leven in een soort fase waarin ik zou willen dat ik in z'on luchtbel zat, veilig en vredig.......je kunt zien dat ze gelukkig is in haar wereld.
Hier is ze dan.....ik heb haar met zwarte Archival gestempeld en haar staart gekleurd met Twinkling H2O's en wat glitterpoeder.


I've also used the Sea Bubbles set, a lovely swirl bubble pattern. I've added lots of pearls in it as you can see. The background is made with the acrylic bloc technique and Distress inks. On the bottom I've used the 'Seaweed set' which has one stamp with an open structure and one bold seaweed stamp. I've used several WOW glitter emboss.powders. I did also used the Crafters template 'Coral' which matches perfect with these structures.

Ik heb ook de Sea Bubbles set gebruikt, een mooi swirlachtig bellen patroon. Een heleboel parels erbij zoals je ziet als je de afbeelding vergroot. De achtergrond is gemaakt met de acrylblok techniek( ook in mijn nieuwe boekje beschreven) en Distress inkten. Aan de onderkant heb ik de Seaweed set' gebruikt welke een open en een gesloten stempel heeft. Diverse WOW glitterpoeders heb ik gebruikt. Ook heb ik bij al deze kaarten de Crafters template 'Coral' (Stampingcorner)gebruikt die perfect combineert bij deze structuren.


At the 2nd card I've used the lovely Seahorse set ( a family of 3) which I've embossed with silver and coloured with my Tombo's and decoupaged them. You can also see lots of the Sea Bubbles set  which I've partially coloured with Twinkling H2O's and adding white gelly pen. Lots of pearl pen and some glass drops. Also at the bottom the 'Seaweed set' embossed in the different WOW powders.

Bij de tweede kaart heb ik de mooie Seahorse set gebruikt (familie van 3) die ik geembosst heb met zilver, gekleurd met m'n Tombo's en hierna uitgeknipt.Je kunt hier een heleboel van de Sea Bubbles set  zien die ik gedeeltelijk heb gekleurd met Twinkl. H2O's en witte gelpen. Veel pearl pennen en wat glas druppels. Ook weer onderaan de Seaweed set' in de verschillende WOW poeders.


And the last for now.....a sea scene using the same colours but adding another of Ryn's beautiful stamps; the Spiral Shell.
You can see better the Crafters template 'Coral'(TCW 360) here. This is a template I will sure use frequently 

En de laatste voor nu......een zee tafereel met dezelfde kleuren maar met de mooie Spiral Shell van Ryn. Hier kun je wat meer zien van de Crafters template Coral.(Stampingcorner) Dit is een mal die ik zeker meer ga gebruiken.


I've embossed the Seabubbles with 3 different WOW emboss.powders, Bright white/Silver pearl and White pearl. White pearl is more subtile than the Silver pearl which gives more shine. At the bottom again the Seaweed set in different chalk ink colours. The spatters on the background are just plain water.
Ik heb de Seabubbles geembosst met 3 verschillende WOW poeders; Bright white/Silver pearl en White pearl. White pearl is subtieler dan Silver pearl welke meer glans geeft. Onderaan weer de Seaweed set in verschillende chalk inkt kleuren. De spetters op de achtergrond zijn gewoon met water gemaakt.

Well, I hope you enjoyed the sea themed cards as much as I did when I created them,
see you soon with some CAS cards......I really gonna give it a try LOL. That is a challenge for me, creating some cards with just a simple and clean lay-out and leaving lots of white space........

Zo, ik hoop dat jullie net zo kunnen genieten van de zee kaarten als ik heb gedaan tijdens het maken ervan, hoop je gauw weer te zien voor wat CAS(= clean and simple) kaarten....ik ga het echt proberen LOL. Dat is een uitdaging voor me, wat maken met een simpele lay-out en veel wit......

warm greet,
warme groet,
zaterdag 13 april 2013

Birthday wishes and presents.......Verjaardagswensen en kado's

Hello there,

Today is my birthday, the 52nd year that I am on this earth.......I am not really celebrating but I've received some lovely cards, some super new stamps from designs by Ryn, Awesome chalks(they really called that way) a superlarge craftsheet and lovely flowers from my son and hubby.  And a birthday song in the morning of my 7 year old!Warm congrats from all kind of people..... thank you all!

Here is an impression .....some lovely cards made by Yvon, Marja, Maria, Lia.......

Hallo allemaal,

Vandaag is het mijn verjaardag, het 52ste jaar dat ik op deze aarde ben......Ik vier het niet echt maar ik heb wel mooie kaarten ontvangen en wat 'toevallige' kado's zoals de nieuwe stempels van designs by Ryn, Te Gekke krijtjes en een supergroot 'craftsheet' dat oorspronkelijk een baksheet is (bedankt voor de tip Yvon!) Mooie bloemen van zoon en man en een verjaardagslied in de ochtend van mijn zoon!
Hier een impressie....mooie kaarten gemaakt door, Yvon, Marja, Maria, Lia.......bedankt!And the new sheets of designs by Ryn, will show them soon when they are used for artwork!So be patient please.....but you can take a look on her website and on the blog of my teamie Shirley!Keep another eye on the blogs of the other girls (you can find them in the side bar at DT members)

En de nieuwe sheets van designs van Ryn, zal ze binnenkort laten zien wanneer ik ze gebruikt heb......nog even geduld! Maar je kunt vast een kijkje nemen op haar website en op het blog van teamie Shirley! Hou de blogs van de andere dames in de gaten!( je kunt ze vinden aan de r. zijkant bij DT leden)

Creative greet and see you soon!


dinsdag 9 april 2013

Art Specially event 2013 ........


Hi there,

The Art Specially event 2013 in Zeist was a great success  There was the launch of my two new books. One for the beginner and one for the more advanced stamper.And I've met with lots of lovely people and I really enjoy the warmth and positive feedback of them! Really heartwarming and thank you for that!
I've had not seen the books before, not till that Friday when we arrived, so it was so exciting! But I am so happy with the results, the photography and lay-out, thanks Angela and Agitte for that! You are both two wonderful ladies! There will be an translation in May, so please be patient, they will come.....
I did get some presents from a sweet friend, Annemiek. She made them herself and I was touched by the gesture. Here they are.......a bag with sweeties and home-made jam! And in the jar there are several layers with ingredients for baking cookies. I will bake them with the help of our 7 year old son Daniel. And ofcourse some great Chocolate Baroque stamped decorations. Thanks Annemiek!Hallo allemaal,

Het Art Specially event 2013 in Zeist was een groot succes! Twee nieuwe boekjes van mij zijn gelanceerd. Een voor de beginner en een voor de meer gevorderde stempelaar.En ik heb zoveel lieve mensen ontmoet en genoten van de warmte en positieve reacties van hen! Hartverwarmend, bedankt allemaal! En ik hoop jullie te inspireren met de nieuwe boekjes!
Ik had de boekjes niet eerder gezien dan de vrijdag waarop we arriveerden , dus het was erg spannend! Maar ik ben helemaal happy met de resultaten, de fotografie en de lay-out! Bedankt Angela en Agitte! Jullie zijn twee geweldige mensen! Er zal een vertaling komen in mei, dus nog even geduld voor de Engels en Duits taligen, ze komen eraan.....
Ik kreeg ook wat cadeautjes van een lieve vriendin, Annemiek. Ze zijn helemaal zelf gemaakt en ik was geraakt door het lieve gebaar. Hier zijn ze ......een zakje met lekkers en een pot met diverse laagjes ingredienten waarmee je zelf koekjes kunt bakken. Iets wat ik natuurlijk samen met onze zoon Daniel ga doen. En natuurlijk wat mooie Chocolate Baroque versiersels op de pot. Bedankt Annemiek!

Also some stamps designed by me were sold with the books and I was surprised to see that Maria Vennekens did use them for her Zentangle make and take during the event. Here are some pic's.......

Ook wat stempels die door mij ontworpen zijn werden bij de boekjes verkocht en ik was verrast te zien dat
Maria Vennekens ze gebruikt heeft voor de Zentangle make en take op het event. Hier wat foto's.........

She created a lovely harmonica book using the 'Empty' flower which is great for adding Zen-tangling  I've designed one empty flower and one patterned flower, a text corner and a quote on the sheet. I've also used these stamps in my books too.
Ze heeft een mooi harmonica boekje gemaakt met de 'lege'bloem die heel geschikt is voor Zentangle. Ik heb een lege en gedessineerde bloem ontworpen samen met een teksthoek en tekst zin. De stempels zijn ook gebruikt in de boekjes.


Soon I will show you the cards I've created for the event
Binnenkort laat ik de kaarten zien die ik voor het event gemaakt heb

See you soon,
Tot gauw en allemaal bedankt voor jullie reacties!' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos