maandag 19 mei 2014

Time-out............Hello dear people,

I wanted to let you know that I am taking a TIME-OUT...........having a break or sabbatical whatever you want to name it........I will be back...but don't know when.......Need some time to do what I have to do to regain balance and getting structure into chaos.
It's something I must do because else  I can't create anymore with pleasure and that is one of the most important things, doing things with pleasure..........and certainly the creative process.


Hallo lieve mensen,
Ik wil jullie vertellen dat ik een TIME-OUT ga nemen...........een pauze of sabbatical of hoe je het dan ook kunt noemen.......ik kom weer terug.....maar weet niet wanneer. Heb de tijd nodig om te doen wat ik moet doen om de balans voor mezelf te herstellen en om structuur in chaos te brengen.
Het is iets dat ik moet doen anders kan ik niet meer creëren met plezier en dat vind ik een van de belangrijkste dingen, met plezier iets doen en zeker het creatieve proces. 

And here a card which reflects my need at the moment........... all made with Magenta stamps.......

En hier een kaart die zeker mijn behoefte van deze periode laat zien.......allemaal Magenta stempels.....
Creating beautiful things and make the world a bit more beautiful is the thing I love to do most..........but I've neglected a lot of things the last years.......my body, my house, connecting with friends and things are starting to pile up now, become chaos....and one of the things I can't live in is CHAOS.........
There was a time that I was moving and dancing a lot.......and during that time I was also dancing the 5 rhythms of Gabrielle Roth.  I red the book of Gabrielle Roth, which is very interesting and inspiring. And as I WAS a ' mover' it appealed very much to me.
5 Rhythms is a dynamic movement practice- a practice of being in your body- it ignites creativity, connection and community.
Each rhythm - Flowing, Staccato,Chaos, Lyrical and Stillness- is interpretated by individuals in a uniquely personal way, opening them to a new sense of freedom and possibility that is both surprising and healing. (quote Gabrielle Roth)

Why I come up with this item, well because of CHAOS, I can remember that was the part of the dance I really did not like.....in fact I hated it.......well apparently for a reason....

Mooie dingen maken  en de wereld wat mooier maken is hetgeen ik het allerliefste doe, maar daardoor heb ik ook andere dingen verwaarloosd de laatste jaren....mijn lichaam,mijn huis, verbinden met andere mensen en dingen beginnen zich op te stapelen, letterlijk en figuurlijk. Het wordt CHAOS en ik kan niet leven in chaos, ik heb het geprobeerd......
Er was een tijd dat ik goed zorgde voor mezelf, veel in beweging was en daar behoorde zeker dansen toe....en gedurende die periode danste ik ook de 5 ritmes van Gabrielle Roth, hetgeen inspirerend en helend was. Ik las ook het boek van Gabrielle Roth dat zeer interessant en inspirerend was.  En omdat ik een ' beweger' ben sprak me het erg aan.
De 5 ritmes is een dynamische bewegings oefening- een oefening om aanwezig te zijn in je lichaam- het stimuleert creativiteit, verbinding en ' broederschap'.
Elk ritme- Vloeiend-Staccato-Chaos- Liefelijk- Stilte- wordt geïnterpreteerd door individuen op een unieke persoonlijke manier, het opent een nieuw gevoel van vrijheid dat zowel verrassend als helend is.(quote Gabrielle Roth)

And now it's time that I face the CHAOS and bring structure in it, declutter, clean and look where I want to be on my path in life..........
I feel the need to be in a peaceful, quiet environment and just want to run away....but I know that is not the solution(maybe for a while).......wherever you go you'll be always taking yourself with you.......

Maybe you are thinking why she is writing this all, giving a look inside ........well I just need to, wanting to share some of my inner thoughts ,writing is a healer too and I know that the people who are on the same vibe, will understand.....and others....well.... just have to know that I am taking a time-out. Just pick out the things you want .....

En nu is de tijd dat ik de confrontatie aanga met CHAOS en er structuur in aanbreng, grote schoonmaak hou en kijk waar ik wil zijn op mijn weg in het leven......
Ik heb sterk de behoefte om in een rustige vredige omgeving te zijn en zou weg willen rennen......maar ik weet dat dat niet de oplossing is(misschien voor even) want waar je ook gaat....jezelf neem je altijd mee....
Misschien denk je.....waarom schrijft ze dit allemaal.......een kijkje van binnen.......ik moet het gewoon doen...even mijn diepste gedachten en gevoelens delen, schrijven heelt namelijk ook en maakt dingen inzichtelijk en ik weet dat de mensen die op dezelfde ' vibratie'  zitten het zullen lezen en begrijpen en voor de anderen is het voldoende om te weten dat ik een time-out neem.......And the next one made the lovely grasses of Magenta and a quote from Impression Obsession which is very true.........

En de volgende kaart is gemaakt met de mooie pluimen van Magenta en een tekst van Impression Obsession die zo waar is......Well, can't promise when I will be back........but when I have some creative playtime or mind scribbles I will share them with you if I can,

Zo, een heel verhaal mmm, ik kan niet zeggen wanneer ik terug ben.......maar wanneer ik wat creatieve speeltijd of overpeinzingen heb, zal ik ze delen als ik kan,

Thanks for all your feedback and comments, your visits and I'll just say

Bedankt voor jullie reacties en berichtjes en ik zeg gewoon,

from the heart
See you,maandag 5 mei 2014

So many African Daisy's .........
Hi there,

Today 3 creations made with the African Daisy of designs by Ryn. They are all tree totally different......come and see...... The first one is made in cool icy colors and of course I've played again with the Viva Decor Kristal gel, great stuff! I've applied it with a palet knife over a mask. Just let it dry and the effect is great and sparkly. You can see the effect beneath in the close-up. There are lots of mica pieces in it which gives the sparkly effect. I've combined the flowers with the Ornate leaves set, embossed all with silver and coloured with water based markers. For the center of the flower I've used some circles of the Circle cluster set.

Hallo daar,

Vandaag 3 creaties met de African Daisy van designs by Ryn. Ze zijn alle drie totaal verschillend......kom kijken...... De eerste is gemaakt met koele ijzige kleuren en weer eens gespeeld met de Viva Decor Kristal gel, geweldig spul! Ik heb het met een paletmes over een stencil gebruikt. Laten drogen en het effect is gaaf en sprankelend. Je kunt het wat beter in de close-up zien. Er zitten mica stukjes in die het mooie effect geven. Ik heb de bloemen gecombineerd met de Ornate leaves set, geembosst met zilver en gekleurd met markers. Voor het hart van de bloemen heb ik wat cirkels van de Circle cluster set gebruikt.


Now on to the next one........made with some warmer shades and I think it looks a bit underwater......see the flowers as Anemones.....I've used one of my favorite stencils at the moment and also did a bit of gold embossing with it. The African daisies and the Three leaves set are gold embossed and coloured with markers. The word is from the Artistic Expressions from Chocolate Baroque. A favorite sheet to go with everything!

Nu naar de volgende......gemaakt met warmere tinten en ik vind het een beetje ' onderwater sfeer'  hebben......de bloemen zijn dan maar anemonen he? Ik heb een van m'n favoriete stencils gebruikt en hiermee ook nog wat geembosste effecten gemaakt. De bloemen en de Three leaves set zijn met goud geembosst en gekleurd met markers. Het woord is van de Artistic Expressions van Chocolate Baroque. Een favoriet sheet bij alles!
and from a different angle........you can see the shine of the gold embossing here....
en even vanuit een andere hoek.......hier zie je de glans van het goud embossing.........


and the last one in even more warmer shades..........African daisies on wood.....I've used a wood structure embossing folder on black paper and rubbed some Inca gold wax over it. The text is from the Mackintosh sentiments from CB.

En de laatste in nog warmere kleuren.......African daisies op hout.......Ik heb hier een hout structuur embossingfolder gebruikt en hierna met Inca Gold wax bewerkt. De tekst is van de Mackintosh sentiments van CB.
vrijdag 2 mei 2014

Connected from the heart.........designs by Ryn
Hi there,

Today two cards with the lovely Vine heart from designs by Ryn. I've made a very dark card and also a white card........there are always two sides on everything isn't there? Dark and Light, Love and fear and so on.....the duality in life.
On the first one I've just embossed the heart with the black sparkle embossing powder from the last post and coloured with markers. The circle die cut is one from Memory Box. They come in different sizes and as I love circles they are a great add to your die collection! The text is from the Chocolate Baroque Artistic Expressions and a quote to my heart.......I must listen more often to these whispers......although....I listen.....and I hear but what do I do with it?

Hallo daar,

Vandaag twee kaarten met de mooie Vine heart stempel van designs by Ryn. Ik heb een hele donkere en ook een witte kaart gemaakt.......er zijn altijd twee kanten aan alles, nietwaar? Donker en Licht, Liefde en Angst en ga zo maar door....de dualiteit van het leven.

Op de eerste heb ik het hart geembosst met de  zwarte sparkle embossing van de vorige kaarten en gekleurd met markers. De cirkel snijmal is er een van Memorybox. Ze zijn er in diverse maten en aangezien ik van cirkels hou zijn ze een mooie aanvulling voor de snijmallen collectie! De tekst is van Chocolate Baroque Artistic Expressions en een tekst naar mijn hart........ik zou ook vaker moeten luisteren naar deze ' whispers' ........hoewel.....ik luister wel en hoor ze......maar wat doe ik ermee?And the 2nd one......darker.........but I added the gold as a light........and a connection.......

En de tweede...... donkerder......maar het goud toegevoegd als licht......en verbinding


This background was made using a stencil from Judi Kins and I've outlined the wavy lines with a black liner and gave more color within.....lots of layers here and some accents with color pencils....the hearts are embossed with gold and coloured with markers. The gold leafy branch is a die cut from Cheery Lynn.

De achtergrond is gemaakt met een stencil van Judi Kins en ik heb de golvende lijnen geaccentueerd met een zwarte fijnliner en kleur gegeven binnen de lijnen......veel lagen hier en wat accenten met kleurpotlood. De harten zijn geembosst met goud en gekleurd met markers. Het gouden takje is een snijmal van Cheery Lynn. 

there is always a light to find in the darkness......just look........and trust.......
Er is altijd licht te vinden in de duisternis.....kijk.........en vertrouw........


I've enjoyed working with the hearts and I realized once more that there is so much more to find in art and color than just creating and having fun..........
Ik vond het heerlijk om te werken met het hart en realiseerde me weer eens dat er zoveel meer te vinden is in kunst en kleur dan alleen maar creëren en spelen.........

Thanks for your visit and I enjoy reading your comments......

Bedankt voor je bezoek en ik geniet altijd jullie reacties......


' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos